Werkwijze

Intake

De behandeling begint altijd met een intakefase die bestaat uit 2 o f 3 gesprekken van 60 minuten. Samen brengen we in kaart waar u nu precies last van heeft. Hoe is het ooit begonnen? Op welke manier wordt u belemmerd in uw dagelijks leven? In deze fase vindt er verdere diagnostiek plaats en zal er een inventarisatie zijn van meerdere levensgebieden. Eveneens zal er aandacht zijn voor probleemsamenhang. Het is belangrijk zowel voor u als voor mij te weten welke zaken goed lopen in uw leven en welke logische verklaring er is voor de klachten en de zaken die minder goed lopen. Invullen van vragenlijsten vormt een vast onderdeel van deze eerste intakefase en is van groot belang om een helder inzicht in uw situatie te krijgen. Op grond van deze intakefase wordt in samenspraak met u, een behandelplan opgesteld. Hierin wordt opgenomen wat er aan de hand is (diagnose), wat er gedaan kan worden (therapiedoelen) en op welke manier gewerkt gaat worden (vorm van therapie). Uiteraard bespreken we gedurende de behandeling regelmatig of we samen op de goede koers zitten. Ik evalueer periodiek en tijdig met u (en eventueel uw naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling, meestal na 8 gesprekken (dit kan variëren tussen de 8 weken en 3 maanden). Wanneer het behandelingen zijn die korter zijn dan 8 bijeenkomsten dan nemen we geen tijd voor tussentijdse evaluatie.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek dat aansluitend op de intake plaatsvindt, zal ik met u bespreken wat mijn uiteindelijke conclusie van het intake traject is en welke diagnose volgens de DSM-5 wordt gesteld. Voor zover mogelijk zal in overleg de behandelindicatie worden bepaald en in samenspraak met u worden de behandeldoelen opgesteld en in een behandelplan vastgelegd. Hierna kan gestart worden met de behandeling. Ik rapporteer na de intakefase en na het beëindigen van de behandeling aan uw huisarts en/ of verwijzer, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

R.O.M.

Het is van belang om uw klachten ook objectief in kaart te brengen. Dit gebeurt via de ROM vragenlijsten (Routine Outcome Measurement). Voor de start van de behandeling zal aan u gevraagd worden om vragenlijsten via een afgeschermde internetomgeving in te vullen. De uitslag wordt besproken binnen het behandeltraject waardoor duidelijk wordt hoe ernstig uw klachten zijn in vergelijking met anderen. Ook krijgen we op deze wijze meer zicht op de specifieke deelgebieden waar u meer problemen in ervaart. Na een jaar wordt opnieuw gekeken hoe uw klachten verminderd zijn. Mocht de behandeling eerder worden afgerond dan zal vanzelfsprekend aan het einde van de behandeling gekeken worden of de vermindering van klachten ook zichtbaar wordt door middel van de ROM gegevens. Ook kan het zijn dat ik u vraag een vragenlijst in te vullen over uw tevredenheid ten aanzien van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg.

Meedoen met ROM is geheel vrijwillig.

Behandeling

In onderling overleg worden behandelafspraken gemaakt, bij voorkeur wekelijks in de eerste fase van de behandeling. Veel behandelingen zijn gebaseerd op Cognitief Gedragstherapie en EMDR. Indien de klacht hierom vraagt kunnen elementen uit schematherapie en ACT geïntergreerd worden in de behandeling. De lengte van de behandeling is moeilijk op voorhand te bepalen en zal sterk samenhangen met de ernst en de aard van de problematiek. Het resultaat van behandeling verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na behandeling geheel verdwenen zijn. In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan teneinde er zo weinig mogelijk hinder van te hebben. De meeste mensen voelen zich na behandeling veel prettiger dan daarvoor. Indien de problematiek niet behandeld kan worden, wordt terugverwezen naar de huisarts.

Intervisie

Er wordt samengewerkt met intervisie partners. Dat betekent dat casussen, anoniem,besproken kunnen worden met collega’s in een intervisiegroep.

Waarneming

Indien er behoefte is aan voortzetting van de behandeling tijdens ziekte of vakantie, dan zijn er afspraken te maken daarover met de psychologiepraktijk de Evenaar. Prettig is om dit van te voren te regelen. Echter ook in geval van onverwachte vragen om ondersteuning, kan er een beroep gedaan worden op mijn waarnemers.

De waarneming door:

Psychologenprakijk R. Bahlmann

Kochstraat 1-4

9728KA Groningen Kochstraat 1-4 Groningen 9728KA
06 1284 9019

renie@gzpsycholooggroningen.nl
gzpsycholooggroningen.nl

Psychologiepraktijk Veenstra
Hoofdweg 2a
9627 PD Hellum
Tel: 0598-430785


info@psychologiepraktijkveenstra.nl

Via de bovengenoemde websites kunt u meer informatie vinden over deze collega’s. Er is dan de mogelijkheid om in mijn vakantie of afwezigheid bij een van deze collega’s een ondersteunend gesprek te hebben als daar dringende behoefte aan is. Houd wel rekening mee dat de waarnemer niet in uw dossier kan, u zult haar zelf op de hoogte dienen te stellen van enige achtergrondinformatie. In geval van crisis is de huisarts altijd al de aangewezen persoon om contact mee te leggen.

E-health

In Psychologiepraktijk de Evenaar wordt E-Health waar mogelijk en gewenst ingezet ter ondersteuning van de face-to-face gesprekken. E-Health is een verzamelnaam voor behandeling via het internet. Dat kan variëren van gerichte uitleg over psychische klachten en hoe u daarmee om kunt gaan, tot online aangeboden huiswerkopdrachten en vragenlijsten voor diagnostiek en het meten van de voortgang van de behandeling. Wij maken gebruik van de verschillende e-health oplossingen van Embloom:

  • Embloom voor Screening, E-diagnostiek en behandeleffectmeting (ROM)
  • Embloom E-Health: op zichzelf staande video’s en uitleg over psychische klachten, behandelmethoden en huiswerkopgaven die we op maat voor u klaar kunnen zetten

E-health kan geheel of gedeeltelijk onderdeel zijn van de behandeling. Dit,uiteraard altijd in overleg met u.

Uw Dossier

Privacy-policy:
Als behandelaar ben ik  verplicht een papieren/digitale dossier aan te leggen en bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Als  behandelaar ben ik verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.Verder worden uw administratieve gegevens doorgegeven aan het automatiseringsbedrijf waar ik mee samenwerk voor het bijhouden van dbc’s en Bggz trajecten en voor facturering naar uw zorgverzekeraar. Met dit bedrijf heb ik een zgn. verwerkersovereenkomst. Dat wil zeggen dat dit bedrijf volledig voldoet aan de meest recente regelgeving op het gebied van privacy-wetgeving. Privacy policy