Praktijkinformatie

Psychologiepraktijk de Evenaaar is gespecialiseerd in de behandeling van trauma en
traumageraleteerde problematiek. U kunt zich melden met klachten en problemen waarbij er sprake is van een traumatische ontstaansgeschiedenis of dat deze verergerd zijn door een trauma of nare ervaring. Het kan dan gaan om een breed scala aan klachten bijvoorbeeld depressie, angststoornissen, specifieke angsten of fobieën, persoonlijkheidsproblematiek, somatoforme stoornissen en rouwproblematiek. Ook kunt u er terecht als u door nare ervaringen in het verleden negatief over uzelf bent gaan denken of als u faalangst heeft. Daarnaast behandel ik problemen die zijn ontstaan in de kindertijd, maar in de actualiteit nog steeds voelbaar zijn. Bedrijven kunnen er ook terecht voor een behandeling van hun getraumatiseerde medewerkers (bijv. politieagenten, ambulancepersoneel, brandweerlieden).

Behandelmethodiek

De basis van behandeling binnen psychologiepraktijk de Evenaar is een integratieve psychotherapie waarin cognitief gedragstherapeutische technieken en EMDR worden gecombineerd met aspecten van persoonsgerichte psychotherapieën.

Basis GGZ en Specialistische GGZ
Psychologiepraktijk de Evenaar werkt zowel binnen de basis GGZ als in specialistische GGZ .
Binnen de Basis GGZ wordt gewerkt met de producten Kort, Middel en Intensief. Ik bied geen behandeling voor chronisch psychiatrische patiënten die nazorg behoeven in de basis GGZ.

Sinds 2014 is de tweedelijnszorg vervangen door gespecialiseerde GGZ. Het kan zijn dat er al eerder behandelingen hebben plaatsgevonden. Of dat er de problematiek complexer van aard is en de inschatting is dat de behandeling in het algemeen langere tijd in beslag zal nemen.

Als klinisch psycholoog/psychotherapeut ben ik ook verplicht de diagnose en de tijd die aan uw behandeling wordt besteed te registreren. Hierbij wordt gewerkt volgens het principe van ZPM. ZPM staat voor zorgprestatiemodel.

Farmacotherapie
Psychologiepraktijk de Evenaar heeft geen vaste samenwerking met een psychiater. Als farmacotherapie geïndiceerd is, wordt er een beroep gedaan op de huisarts. De huisarts kan besluiten, eventueel in overleg, om een verwijzing naar een vrijgevestigd psychiater te doen mits u ermee akkoord bent dat er overlegd wordt met de behandelend psychiater.

Contra indicaties
Er wordt geen behandeling geboden aan cliënten bij wie sprake is van:

  • Psychoses
  • Ernstige dissociatieve stoornis
  • Verslavingsproblematiek
  • Ernstige suïcidaliteit
  • Regelmatig contact met de crisisdienst
  • Antisociale trekken
  • Relatie-en gezinsproblematiek
  • Eetstoornis

Crisisopvang behoort niet tot de mogelijkheden van de praktijk. Bij crisis en spoedeisende hulp adviseer ik u contact op te nemen met uw huisarts, de huisartsenpost of de plaatselijke instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Cliëntervarings- en tevredenheidsonderzoek (CQi)

Wij vinden het belangrijk om de klantervaringen en klanttevredenheid te meten. Hiervoor gebruiken wij de CQi (Consumer Quality index). De CQi is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De gegevens worden gebruikt om, waar nodig, verbeteringen aan te brengen, toekomstige cliënten een indruk te geven over de tevredenheid van onze huidige cliënten en transparant te zijn over de cliënttevredenheid  naar verwijzers en zorgverzekeraars.

Kwaliteit

De praktijk is met positief resultaat gevisiteerd door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Leden van de LVVP nemen eens per vijf jaar verplicht deel aan het visitatietraject van de LVVP. Die visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de Kwaliteitscriteria van de LVVP. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Overig

Wanneer u wenst dat uw diagnose niet bij uw zorgverzekeraar bekend wordt kan hiervoor een privacy-verklaring worden opgesteld. Dit kunt in het begin van de behandeling kenbaar maken. De verklaring wordt in overleg opgesteld en ondertekend.

Klachtenregeling

Uiteraard doe ik mijn best om klachten te voorkomen. Heeft u desondanks een klacht dan kunt u daarmee in eerste instantie bij mij als behandelaar terecht. Zo kunnen we samen kijken waar het mis ging en wat er aan gedaan kan worden. Mochten we er samen niet uitkomen dan is er de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Het postadres is:

Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

Het e-mailadres is:

klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Privacy policy